Református Kollégium

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM BELSŐ RENDSZABÁLYZATA

„Én, ………………………………………… a Szentháromság egy, örök, igaz Isten színe előtt, fogadom, hogy a Marosvásárhelyi Református Kollégium diákjaként az iskola hírnevéhez méltó módon élek.

Isten megismerésében és a tudományokban gyarapodni igyekszem.

Szüleimet, tanáraimat tisztelni kötelességemnek tekintem, diáktársaim irányában testvéri szeretettel és segítőkészséggel fordulok.

A Református Kollégium hagyományait ápolom, törvényeit elfogadom.

Kérem Istent, hogy életemet egyházam és nemzetem építésére felhasználja.

Isten legyen ebben segítségemre. Ámen.”

A kollégium diákjainak elsődleges kötelességük a IX. osztály elején letett templomi eskü minden pontjának betartása. A kollégiumi élet minden területén ezt viselkedésüknek, beszédüknek, megjelenésüknek tükröznie kell. Iskolán kívül is állandó feladatuk az iskola jó hírnevére ügyelni.

HITÉLET, AZ EGYHÁZZAL VALÓ KAPCSOLAT: 

1. Köszönés: Békesség Istentől!

2. A kollégium diákjai havonta minimum kétszer kötelesek ellátogatni lakhelyük szerinti gyülekezetük istentiszteleti alkalmaira, és ezt tanúsítva felmutatják a gyülekezeti lelkész által láttamoztatott szolgálati bizonyítványt. Minden elmulasztott alkalomért a naplóba beírt igazolatlan hiányzást kapnak.

3. A hétfő reggeli és péntek déli áhítatokon a jelenlét kötelező. Az igazolatlanul távolmaradó diák a Fegyelmi Bizottság figyelmeztetésével, a második alkalom után pedig magaviseleti jegyének levonásával fog szembesülni. 

4. A kollégiumi diákoknak tisztelettudóan kell viselkedniük az iskola valamennyi diákjával, tanárával, dolgozójával szemben; kötelességük mindenki emberi méltóságát, egyéniségét és jogait tiszteletben tartani.  A tisztességtelen viselkedésért, trágár beszédért, káromkodásért a Fegyelmi Bizottság írásbeli megrovásban részesíti a tanulót, a következő kihágásnál pedig magaviseleti jegye eggyel csökken.

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK: 

1. A diák kötelessége idejében és pontosan értesíteni szüleit az iskola rendezvényeiről.

2. A kollégium hagyományainak megfelelően az iskola rendezvényein (egyházi évnyitó, ünnepségek stb.) és az iskolán kívüli szabadidős programokon kötelező módon részt kell venni. Ez érvényes a tavaszi vakációt megelőző speciális tanításmentes iskolai hét rendezvényeire is. Igazolatlan hiányzás esetén az osztályfőnök a rendezvény időtartamának megfelelő számú igazolatlan órát ír be a naplóba.

3. Az iskola rendezvényein, kirándulásokon a keresztényi értékeket figyelembe véve az adott alkalomhoz illően kell megjelenni, viselkedni. A Fegyelmi Bizottság minden vétséget kivizsgál, és mérlegelés után dönt a büntetés fokozatáról.

4. A megszabott alkalmakon kötelező az ünnepi öltözet viselése: fekete vagy sötétkék nadrág/szoknya valamint fehér ing Bocskay-nyakkendővel.

TANÓRÁK:

1. A diák kötelessége a tananyag elsajátítása, a házi feladatok leírása. Amennyiben egy diák év végi tanulmányi átlaga nem éri el a 7-est, eltanácsolható az iskolából.

2. Számonkérés alatt tilos bármilyen tisztességtelen módszer (másolás, súgás) használata a meg nem érdemelt jegyszerzés céljából. Ellenkező esetben a diák azonnal 1-est kap az adott tantárgyból.

3. A diák köteles mindig magával hozni az ellenőrzőjét. A második mulasztás esetén a Fegyelmi Bizottság előtt ad magyarázatot.

4. Az óráról való késés következményekkel jár: ha egy diák a tanár után (csengetés után max. 15 perccel) lép be az osztályba, ez késésnek minősül. Minden harmadik, a naplóban is bejelölt késés után egy igazolatlan hiányzás jár. 

5. Amennyiben több mint 15 percet késik valaki, az adott órára igazolatlan hiányzást kap.

6. Azok az ingázó diákok, akik az autóbusz vagy vonat menetrendje miatt nem tudnak a héttől kezdődő órákra időben beérni, a következő módon járhatnak el: az iskola titkárságán kötelesek leadni a településükről Marosvásárhelyre tartó összes járat menetrendjét, a szülők kérését, amely tartalmazza azt, hogy hány perc késésre lehet a héttől kezdődő órákon számítani. 

Az iratok leadása után az iskola Vezetőtanácsa fogja a kéréseket elbírálni. 

7. A magaviseleti jegy minden 5. igazolatlan hiányzás után automatikusan csökken egy jeggyel.

8. Az igazolatlan hiányzások száma egy tanév során nem haladhatja meg egy tantárgyból az órák 15 %-át, vagy az összóraszám 30 %-át. Ha ez mégis megtörténik, a diák eltanácsolható az iskolából más intézménybe való beiratkozási joggal. 

9. Igazoltnak tekinthető minden olyan hiányzás, amelyről egy megfelelő igazolást ad a családorvos, a szakorvos, az iskolaorvos, illetve sportolók esetében minden olyan esemény, amit az Ifjúsági- és Sportminisztérium elismer. 

10. A szülőnek jogában áll félévente 3-3 napot igazolni az osztályfőnökkel történő személyes egyeztetést követően.

11. Az igazolást a diák köteles a hiányzást követő 10 napon belül leadni.

12. A tanórákon tilos bármilyen elektronikai eszköz (mobiltelefon, laptop, tablett, PSP, Mp4 stb.) használata, ezeket a diák köteles becsengetéskor kikapcsolni. Ellenkező esetben vállalja azt, hogy a használt/használatra kész eszközt (a mobiltelefont SIM-kártya és memóriakártya nélkül) a tanár felszólítására  az iskola titkárságán egy hétre letétbe helyezi. Megismétlődés esetén az elvett készüléket csak a félév végén kapja vissza.

13. Az osztályban levő elektronikai eszközöket csak tanári felügyelet mellett lehet használni. Ezeket minden osztályban egy arra kijelölt diák működtetheti, aki ugyanakkor köteles a szekrénykulcsot a „kuckó”-ba leadni.

14. Teremcsere esetén az osztály felel a terem és a benne levő tárgyak épségéért, tisztaságáért.    

15. Tanóra alatt a termet csak tanári beleegyezéssel szabad elhagyni, tilos a folyosón tartózkodni és más osztályokat zavarni.

16. Az órán a diák köteles fegyelmezetten részt venni. Minden órazavarás a belső rendszabály elleni vétség, amit a tanár feljegyez, és a második eset után a diák a Fegyelmi Bizottság megrovásában részesül.

17. Az iskola területén tilos testékszerekkel, túlzott sminkkel és kirívó haj- illetve körömszínnel, feltűnő ékszerekkel, szakadt, rendezetlen, ízléstelen feliratú ruhadarabokkal megjelenni. A lányoknak tilos mély dekoltázsú felsőt, miniszoknyát illetve rövidnadrágot viselni, a fiúknak kötelező a hosszú nadrág. Ha valaki nem a fentieknek megfelelő ruházatban, kinézettel jelenik meg, az adott napot az iskola könyvtárában tölti, vagy az iskola területén közmunkát végez, és négy igazolatlan hiányzást kap a naplóba. 

SZÜNET:

1. Az iskola területét 13 óráig kizárólag igazgatói engedéllyel lehet elhagyni. A Fegyelmi Bizottság minden kihágást kivizsgál. 

2. A szünet ideje alatt az osztályteremben tilos a zenehallgatás. Az iskola fenntartja az esetleges zenegépek elkobozásának jogát.

3. A folyosón tilos a kerékpározás, labdázás, az osztályok ablakain való kihajolás és az ablakpárkányra való ülés. Tilos bármit is kidobni az ablakon.

4. Télen a diáktársak és műemléknek minősülő épületünk védelme érdekében tilos a hógolyózás.

5. Szünetekben és az iskolai programok alatt tilos a dohányzás, elektromos cigaretta, drogok, alkohol fogyasztása, bármilyen fegyver használata. Dohányzás esetén a második vétségnél a magaviseleti jegy eggyel csökken, az alkohol és drogok fogyasztása valamint fegyverhasználat akár az azonnali eltanácsolást is maga után vonhatja.

6. Idegeneket nem szabad behívni az iskola területére.

7. Diákoknak a tanári szobába és a titkárságra belépni csak az igazgató, a tanárok vagy a titkárnő kérésére vagy az arra kijelölt időpontokban szabad.

8. Osztályonként két diák végzi a napi szolgálatot. A szolgálatosok feladatai: áhítat megtartása, szellőztetés, táblatörlés, jelentés. Ők felelnek az osztályterem tisztaságáért is. Teremcsere esetében ők törlik le a táblát. Ismétlődő mulasztás esetén a szolgálatos tanuló a Fegyelmi Bizottság megrovásában részesül.

EGYEBEK:

1. A folyosón vagy a termekben lévő kályhák működtetése kizárólag a karbantartó feladata. Az esteleges rendellenességet jelenteni kell a portán.

2. A diák kötelessége a balesetvédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi, higiéniai előírások betartása.

3. A  kollégium  területén tilos bármilyen politikai vagy szektás propagandát folytatni. Hirdetményeket csak igazgatói engedéllyel és a megszabott helyeken szabad kitűzni.

4. A diák kötelessége a tankönyvekre és a könyvtárból kölcsönzött könyvek épségére vigyázni, és azokat a kért időpontban leadni.

5. Az iskola nem vállal felelősséget a gazdátlanul hagyott használati- és értéktárgyakért.

6. Az okozott anyagi károkat az elkövető köteles megtéríteni. Ismeretlen tettes esetében ez a kár helyszínén utoljára tartózkodó osztályra vagy csoportra hárul.

7. Az iskola területén tilos bármilyen verbális vagy fizikai erőszakos megnyilvánulás. Az elkövetők azonnal a Fegyelmi Bizottság elé kerülnek.

8. Az iskola jog- és feladatkörébe tartozó, akár az iskolán kívüli bármilyen erőszakos cselekményben résztvevő diák sorsáról a Fegyelmi Bizottság dönt. A büntetés az eset súlyosságától függően figyelmeztetéstől az eltanácsolásig terjedhet.

9. Szándékos hazugság, megtévesztés, az osztályfőnök, tanár becsapása, engedetlenség, bizonyítható lopás esetén a diák azonnal a Fegyelmi Bizottság elé áll.

10. A szülő írásbeli értesítést kap minden olyan kihágásról, ami a Fegyelmi Bizottság elé kerül.

Annak tudatában, hogy bárki tévedhet, hibázhat, a kollégium vezetősége és tanári kara bízik abban, hogy a diákok mindent megtesznek majd a hibák megelőzésére és jóvátételére.


Marosvásárhely, 2013 szeptembere