A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése


Jézus Krisztus missziói parancsa: … tegyetek tanítványokká minden népeket….(Mt 28,19) nem csupán az Egyháznak szól, hanem a családnak és az iskoláknak is. A református iskola jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezetet abban, hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt „hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenben vetett hitéről a gyülekezet előtt”.

A református iskola keresztény közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden megnyilvánulásunkkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat.

A Romániai Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos, hitvalló magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban, akik:

 - Tudják, hogy Isten választotta ki őket, s ha Tőle kérnek segítséget, a Lélek alkalmassá teszi őket, feladataink elvégzésére;
 - Tudják, hogy Kiben és miért hisznek, elfogadják ősi hitvallásainkat, a Heidelbergi kátét és II Helvét hitvallást.
 - Képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni.

Törekednek:
 - Jellemük erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésére, a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére.
 - A valódi értékek felismerésére és tiszteletére.
 - A különböző tudomány területeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére.
 - Testi-lelki-szellemi harmóniában történő életvitelre.
 - A magyar kultúrát – elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat – megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják.
 - Ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a anyaországi magyarok múltját, jelenét, értékeit.

A Református Iskola úgy tudja elérni nevelési célját, hogy:

- Megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival.
- A hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja.
- Növendékeiben felkelti a tudás vágyát, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét.
- Rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja a növendékei elé.
 - A Romániai  Református Egyház Iskoláiban a nem református vallású diákokat öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni.
 - Lehetővé teszi számukra a saját vallásuk felekezetük hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárják tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét.
 - A fenti célok elérése érdekében a Romániai Református Egyház iskoláinak az a feladata, hogy imádsággal, igényes oktató-nevelő munkával, magyar református iskolák hagyományainak megőrzésével, ápolásával, valamint a családokkal és gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatok felhasználásával minél többet tegyen azért, hogy minden növendéke kibontakoztathassa azokat a képességeket, amelyeket ö maga kapott Teremtőjétől. Ehhez a keresztyén közösség nevelő erejére és a legfejlettebb technikai eszközök felhasználására van szükség.

Az Erdélyi Református Egyházkerület nevelési programja
- minden tanuló számára a hét áhítattal kezdődik;
- a heti 1 óra vallásoktatás mellett a keresztyén erkölcs és a hitbeli meggyőződés megélése szervezett formában;
- vallásos ünnepek megtartása;
- az iskolában tanító pedagógusok feladata a keresztény érték rend ápolása és átadása.

Minden református kollégiumban iskolalelkész irányítja a tanulók, a tanárok és más alkalmazottak lelki gondozását.


Soli deo Gloria!
Egyedül Istené a dicsőség!