Procedură de selecţie grup ţintă în cadrul

proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul

programului ERASMUS+

cu titlul SCHENGEN 2.0, LEBEN IN EUROPA OHNE GRENZEN

2017-1-DE03-KA219-035633_2

Anul 2017-2020

I. DISPOZIŢII GENERALE

I.1. Scopul

Prezenta procedu a fost elaborată în vederea selectării grupului ţintă, în cadrul

proiectului SCHENGEN 2.0, LEBEN IN EUROPA OHNE GRENZEN, contract număr 2017-1-DE03-KA219-035633_2, finaat de UE, prin Programul Erasmus+, Actiunea cheie 2 şi derulat de Liceul Vocaţional Reformat din Tg. Mureş în calitate de partener, alături de alte 4 instituţii şcolare din Germania (coordonator proiect), Polonia, Ungaria şi Franţa în perioada 01.09.2017 - 31.08.2020.

I.2. Activităţile principale ale proiectului

ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE, stagii de educaţie şi formare profesională în

străinătate cu o durată de 5 zile care vor fi parcurse de un număr de te 3 elevi din fiecare şcoală partene.

I.3. Conținutul activităților de mobilitate are următoarea tematică:

II.GRUPUL ŢINTĂ

II.1. Grupul ţin are următoarea structură

Tipul activității

Numărul total de participanți

Liceul Vocaţional Reformat din Tg. Mureş

C1 are loc în Ungaria. Tema activităților este istoria Europei unite. Elevii vor analiza și cerceta documente istorice, vor vizita muzee, vor face interviewuri cu martorii contemporani, vor organiza o expoziție și vor vizita granița. Înainte de întâlnire elevii vor explora, cerceta tema și vor pregăti a mică prezentare a rezultatelor.

15

3

C2 are loc în Polonia. În Polonia vor fi prelucrate imaginile și textele pregătite pe tema               „ Europa fără granițe”. Productul final va fi un calendar. Participanții vor vizita un centru de fabricarea sticlei, unde în forma unui workshop vor face cunoștiință cu metodele de fabricarea manuală a sticlei. In Sanok vor vizita un muzeu de aer liber unde va fi un workshop pe tema “Conviețuirea diferitelor culturi din Bazinul Carpatic”.

15

3

C3 are loc în Germania. Obiectivul pricipal al  întâlnirii este schimb de bune practici. Elevii vor analiza piața de muncă, vor participa la îndrumare profesională, la diferite wokshopuri și vor vizita firma Villeroy& Boch in Mettlach.

15

3

C4 are loc în România. Mottoul întâlnirii este „muzica între tradiție și modernism-Europa pe scenă”. Elevii vor cerceta istoria muzicii europene (vor elabora raporturi, chestionare), vor scrie un cântec comun. Ei vor vizita un concert simfonic și vor vizita fabrica de vioară din Reghin.

30

18

C5- ultima întâlnire are loc în Franța. Cum se poate reduce prejudecățile? –este întrebarea centrală a întâlnirii. Aici va avea loc documentarea proiectului prin imagini, înregistrări video. Elevii vor trage concluziile finale și vor elabora magazinul Schengen.

15

3

TOTAL ELEVI

IMPLICAŢI

90

30

       

II.3. Modalitate de selecţie

Grupul ţintă va fi selectat din instituţiile şcolare partenere conform criteriilor

descrise în formularul de candidatură și prezentei proceduri.

III. CRITERII DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ

III.1 CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

Participantul trebuie să fie elev al Liceului Vocaţional Reformat din Tg. Mureş;

Candidaţii trebuie să ai vârsta cuprinsă între 15 şi19 ani;

Candidatul nu a/ beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE;

Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

III.2 CONDIŢII DE SELECŢIE:

· Nota 10 la purtare în anii precedei;

· Frecvenţa la cursuri, rezultate bune la învăţătură în anii precendei;

· Apt din punct de vedere medical pentru a lători;

· Cunoştinţe cel puţin medii ale limbi străine de circulaţie internaţională (în special limba germană) sau a limbii ţării unde are loc mobilitatea;

·  Sprijinul familiei şi posibilitatea de a caza elevi străini în familie;

· Bune abilităţi de comunicare şi diseminare a informaţiilor;

· Cunoştinţe de operare pe calculator;

· Cunoştinţe de cultură generală;

· Implicare în alte proiecte, activităţi de voluntariat, activităţi extraşcolare;

· Capacitate de lucru în echipă;

· Disponibilitate;

· Dorinţa de cunoaştere şi de dezvoltare personacontinuă;

· Creativitate;

· Spiritul de responsabilitate şi seriozitate, angajament de participare la activităţile proiectului;

· Motivaţie puternică pentru implicarea în proiect.

III.3 CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

·         Cerere de înscriere (formular tip – anexa 1);

·         Copie xerox după cartea de identitate;

·         CV în format Europass (formular tip);

·         Scrisoare de motivaţie semnată de candidat (anexa 2);

·         Recomandarea de la profesorul diriginte (anexa 3);

·         Acord părinţi pentru participarea la proiect (anexa 4);

·         Acord de voluntariat (anexa 5);

·         Declaraţia privind exluderea finanţării multiple (anexa 6);

·         Acord privind utilizarea datelor personale (anexa 7);

·         Acord privind utilizarea imaginii personale (anexa 8)

·         Angajament de respectare a cerinţelor proiectului (anexa 9);

·         Chestionar elevi (anexa 10);

·         Declaraţie privind rambursarea contravalorii cheltuielilor în cazul renunţării fără motiv justificat la proiect (anexa 11);

·         Formular individual de înregistrare (anexa 12);

·         Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/medicul de familie care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice şi că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.

IV. DISEMINAREA PROIECTULUI ÎN RÂNDUL ELEVILOR

IV.1 Informarea elevilor are în vedere două aspecte principale:

·    cunoaşterea obiectivelor şi activităţilor proiectului;

·    cunoaşterea datelor necesare pentru implicarea în grupul ţintă.

Informarea elevilor asupra oportunităţii de mobilitate în cadrul proiectului se va face prin diferite acţiuni de promovare şi diseminare:

- eveniment de lansare a proiectului;

- discuţii directe cu elevii despre obiectul mobilităților;

- pagina web și pagina de facebook a şcolii;

- avizierul proiectului din unitatea şcolară.

Participaii la mobilități vor desfăşura următoarele activităţi obligatorii:

1. Înainte de mobilitate - vor participa la o pregătire generală realizată în școală. Aceasta va cuprinde: prezentarea programului Erasmus +, prezentarea proiectului, a obiectivelor reuniunii de proiect, prezentarea bugetului proiectului şi a cheltuielilor, responsabilităţi, modalităţi de valorificare a rezultatelor.

Pregătirea participării la mobilitate va cuprinde și o pregătire culturală, în acest sens participaii la mobilitate vor lua contact cu punctele de interes socio- cultural ale ţărilor şi oraşelor gazdă, vor folosi resurse multimedia și Internet, lecturi din presa locală online pentru familiarizarea cu atmosfera socio-economi specifițării gazdă.

Participanţii vor fi instruiţi referitor la lucrul în echipă, la modalităţile de integrare în grup, conduita socială, respectul faţă de valorile sociale şi culturale ale ţării de desfăşurare a mobilităţii.

2. În timpul mobilităţii - Participanţii vor realiza prezentări, vor participa activ la: ateliere, dezbateri, seminarii, analize cu profesionişti în domeniu de la instituţiile de primire (8 ore zilnic).

3. După încheierea mobilității - În termen de o săptămână de la întoarcerea din mobilitate, participanții vor realiza materiale de diseminare pe care le vor prezenta în termen de 30 de zile și ori de câte ori este necesar pe toată durata proiectului. Un elev poate primi o singură dată finanțare pentru participarea la o mobilitate în cadrul proiectului Erasmus +. Ti membrii echipei de proiect (în mod deosebit participanții la mobilitate) se vor implica activ în realizarea activităților și produselor de proiect, în diseminarea informaţiilor despre proiect. Toți elevii implicaţi în activitățile proiectului vor primi diplomă de participare într-un proiect Erasmus +.

Cheltuielile aferente vizitării unor obiective turistice, pentru procură și asigurarea medicală nu pot fi acoperite din bugetul proiectului, deci vor fi suportate de către părinti.

În cazul în care s-a realizat plata cheltuielilor de cătorie, iar elevul renunță la mobilitate (indiferent de motiv), conform regulamentului financiar Erasmus +, acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate.

IV.2 Depunerea dosarelor de candidatu se realizează de tre elevi la secretarul comisiei de selectie organizate la nivelul unităţii şcolare.

IV.3. Membrii Comisiei de selecție din unitatea şcolară verifidacă sunt înregistrate doar dosarele complete, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Toate dosarele de candidatură ale elevilor sunt păstrate într-un biblioraft special.

IV.4. Evaluarea şi selecţia.

Atribii ale comisiei de selecție:

·preluarea dosarelor de înscriere de la secretariat (membrii comisiei de selecție) şi verificarea îndeplinirii cerielor privind conţinutul dosarului de candidatu şi a criteriilor de eligibilitate;

· completarea Fişei de evaluare/candidat (Anexa 13). Acordă punctajele în consens şi ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrestoare a punctajelor obţinute;

· întocmirea procesului verbal de selecție (Anexa 14);

· centralizarea rezultatelor selecției;

· afişarea rezultatelor selecţiei prin mijloacele de informare meionate (avizier proiect);

· întocmirea raportului activităţii de selecţie.

Eventualele contestaţii se rezolvă de tre comisia de anali a candidaturilor în termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

V. Dispoziţii finale (1)

V.1 În termen de 3 zile luctoare de la finalizarea selecției, comisia de selecţie va întocmi un raport privind selecţia participanţilor. Raportul trebuie să cuprindă:

- data şi locul sesiunii de evaluare;

- componenţa comisiei;

- scurtă descriere a desfăşurării procesului de selecție;

- lista cu rezultatele finale ale evaluării.

V.2 Formularele de înscriere şi dosarele candidaților, însoţite de toate documentele de evaluare elaborate de comisia de selecţie semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale fac parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform prevederilor legale.

V.3 Dosarele de candidatură ale participailor, precum și documentele elaborate de comisia de evaluare pe parcursul procesului de selecție, fac parte din documentația parteneriatului strategic “Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen.

V.4 Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu șină. Orice informaţie eronată va duce la eliminarea automaa candidatului.

Orice modificare a componenţei grupului ţintă va fi anuată echipei de management a proiectului!

Menţiuni suplimentare:

• Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate etc.);

Vor fi selectaţi 18 elevi dintre care 8 elevi pe lista de rezervă, pentru fiecare flux în vederea completării grupului ţintă în cazul neparticipării elevilor selectaţi, pentru mobilitate;

Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va             realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.

IMPORTANT:

SELECŢIA PARTICIPANŢILOR VA FI REALIZATĂ  DE TRE COMISIA DE SELECŢIE NUMI PRIN DECIZIE INTERNĂ DE TRE CONDUCEREA ŞCOLII, ASTFEL ÎNCÂT FIE EVITAT CONFLICTUL DE INTERESE.

VI. (1) Componența comisiei de evaluare este următoarea:

§ un președinte (directorul institutiei );

§ trei-patru membri (profesorul responsabil al proiectului, responsabilul cu activitatea educati școla și extrașcola/responsabil proiecte europene, propunătorul și autorul proiectului,  profesor cu experiență în managementul proiectelor Erasmus Plus);

(2) Unul dintre membrii evaluatori îndeplinește și funcția de secretar al comisiei de evaluare.

(3) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

§  informarea persoanelor interesate cu privire la procedura de selecție;

§  primirea dosarelor candidaților;

§  evaluarea dosarelor candidaților pe baza criteriilor de selecție stabilite;

§  stabilirea candidaților admiși;

§  anunțarea rezultatelor procesului de selecție;

(4) Membrii comisiei de evaluare vor respecta următoarele reguli:

§ responsabilitate și obiectivitate în evaluarea dosarelor candidaților în conformitate cu criteriile de selecție stabilite;

§ transparența procesului de selecție;

§ respectarea termenelor stabilite.


Anexe:

·  Anexa 1: Cerere de înscriere

·  Anexa 2: Scrisoare de motivaţie

·  Anexa 3: Recomandarea de la profesorul diriginte

·         Anexa 4: Acord părinţi pentru participarea la proiect

·         Anexa 5: Acord de voluntariat

·         Anexa 6: Declaraţia privind exluderea finanţării multiple

·         Anexa 7: Acord privind utilizarea datelor personale

·         Anexa 8: Acord privind utilizarea imaginii personale

·         Anexa 9: Angajament de respectare a cerinţelor proiectului

·         Anexa 10: Chestionar elevi

·         Anexa 11: Declaraţie privind rambursarea contravalorii cheltuielilor în cazul renunţării fără motiv justificat la proiect

·  Anexa 12: Formular individual de înregistrare

·  Anexa 13: Fişa de evaluare

·  Anexa 14: Proces verbal de selecție

·  Anexa 15: Registru de înregistrare a dosarelor de candidatură

·  Anexa 16: Proces verbal de verificare a dosarelor

·  Anexa 17: CV Europass

·       Anexa 18: Etapele de selecţie.

Letölthető dokumentum(ok)
Download this file (Procedura de selectie elevi .pdf)Procedura de selectie elevi .pdf[ ]61 Downloads