Procedură de selecţie profesori în cadrul

proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul

programului ERASMUS+

cu titlul SCHENGEN 2.0, LEBEN IN EUROPA OHNE GRENZEN

2017-1-DE03-KA219-035633_2

Anul 2017-2020

I. DISPOZIŢIIGENERALE

I.1. Scopul

Prezentaproceduafostelaboratăînvedereaselectăriigrupuluiţintă,încadrul

proiectuluSCHENGEN 2.0, LEBEN IN EUROPA OHNE GRENZEN, contractnumăr 2017-1-DE03-KA219-035633_2,finaatdUE,prinProgramulErasmus+, Actiunea cheie 2– şiderulatdeLiceul Vocaţional Reformat din Tg. Mureşîncalitate departener, alăturidealte4instituţiişcolaredinGermania(coordonatorproiect),Polonia, Ungaria şi Franţaînperioad01.09.201731.08.2020.

I.2. Activităţile principaleale proiectului

ACTIVITĂȚIDEMOBILITATE,stagiideeducaţieşiformareprofesionalăîn

străinătatecuoduratăde5zilecarevorfiparcursedeunnumărdete3elevidin fiecare şcoalăparteneră şi 2 profesori însoţitori.

I.3. Conținutulactivităților demobilitate areurmătoareatematică:

II.GRUPUL ŢINTĂ

II.1.Grupulţinare următoareastructură

Tipulactivității

Numărultotalde participanți

Liceul Vocaţional Reformat din Tg. Mureş

C1 are loc în Ungaria. Tema activităților este istoria Europei unite. Elevii vor analiza și cerceta documente istorice, vor vizita muzee, vor face interviewuri cu martorii contemporani, vor organiza o expoziție și vor vizita granița. Înainte de întâlnire elevii vor explora, cerceta tema și vor pregăti a mică prezentare a rezultatelor.

15

3

C2 are loc în Polonia. În Polonia vor fi prelucrate imaginile și textele pregătite pe tema               „ Europa fără granițe”. Productul final va fi un calendar. Participanții vor vizita un centru de fabricarea sticlei, unde în forma unui workshop vor face cunoștiință cu metodele de fabricarea manuală a sticlei. In Sanok vor vizita un muzeu de aer liber unde va fi un workshop pe tema “Conviețuirea diferitelor culturi din Bazinul Carpatic”.

15

3

C3 are loc în Germania. Obiectivul pricipal al  întâlnirii este schimb de bune practici. Elevii vor analiza piața de muncă, vor participa la îndrumare profesională, la diferite wokshopuri și vor vizita firma Villeroy& Boch in Mettlach.

15

3

C4 are loc în România. Mottoul întâlnirii este „muzica între tradiție și modernism-Europa pe scenă”. Elevii vor cerceta istoria muzicii europene (vor elabora raporturi, chestionare), vor scrie un cântec comun. Ei vor vizita un concert simfonic și vor vizita fabrica de vioară din Reghin.

30

18

C5- ultima întâlnire are loc în Franța. Cum se poate reduce prejudecățile? – este întrebarea centrală a întâlnirii. Aici va avea loc documentarea proiectului prin imagini, înregistrări video. Elevii vor trage concluziile finale și vor elabora magazinul Schengen.

15

3

TOTALELEVI

IMPLICAŢI

90

30

       

II.3Modalitate deselecţie

Profesorii vor fselectaţi diinstituţiilşcolare partenere conform criteriilor

descriseînformularulde candidatură șiprezenteiproceduri.

IIICRITERIIDE SELECŢIE AGRUPULUIŢINTĂ

III.1 CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

Participantultrebuie săfie profesor aLiceului Vocaţional Reformat din Tg. Mureş;

Candidatul nu a/ beneficiazăde altă finanţaredialteproiectefinanţatedeUE;

Dosarul decandidaturăva fi complet şicorecîntocmit.

III.2 CONDIŢIIDE SELECŢIE:

· Cunoştinţecelpuţinmediialelimbistrăinedecirculaţieinternaţională (în special limba germană)saua limbiţării unde arelocmobilitatea;

· Bune abilităţide comunicareşi diseminareainformaţiilor;

· Cunoştinţedeoperarepecalculator;

· Cunoştinţede culturăgenerală (în special istorie, muzică – în concordanţă cu tipurile de activitate încluse în proiect);

· Implicareîn alte proiecteactivităţidevoluntariat,activităţiextraşcolare;

· Capacitate delucru în echipă;

· Disponibilitate;

· Dorinţade cunoaştereşidedezvoltarepersonală continuă;

· Creativitate;

· Spiritul de responsabilitateşi seriozitate, angajament de participare la activităţile proiectului;

· Motivaţie puternicăpentru implicareaîn proiect.

III.3 CONŢINUTUDOSARULUIDCANDIDATURĂ:

·         Cerere de înscriere (formular tip – anexa 1);

·         Copie xerox după cartea de identitate;

·         CV în format Europass (formular tip);

·         Acord de voluntariat (anexa 2);

·         Declaraţia privind exluderea finanţării multiple (anexa 3);

·         Acord privind utilizarea datelor personale (anexa 4);

·         Acord privind utilizarea imaginii personale (anexa 5)

·         Declaraţie privind rambursarea contravalorii cheltuielilor în cazul renunţării fără motiv justificat la proiect (anexa 6);

IV. DISEMINAREAPROIECTULUIÎNRÂNDUL PROFESORILOR

IV.1 Informareaprofesorilor areînvederedouă aspecteprincipale:

·    cunoaştereaobiectivelorşiactivităţilorproiectului;

·    cunoaştereadatelornecesare pentruimplicarea îngrupulţintă.

Informareaprofesorilorasupraoportunităţiidemobilitateîncadrulproiectuluise va faceprindiferite acţiunide promovare şidiseminare:

-evenimentde lansare a proiectului;

-discuţiidirectcuprofesoriidespre obiectulmobilităților;

-paginweb șipagina defacebookaşcolii;

-avizierulproiectuluidin unitateaşcolară.

IV.2Depunereadosarelordecandidatuserealizeazădetreprofesorilasecretarul comisieideselectieorganizatela nivelulunităţiişcolare.

IV.3. MembriComisiei de selecțidiunitatea şcolară verifică dacă sunînregistratedoar dosarelecomplete,careîndeplinescriteriiledeeligibilitate. Toatedosarele decandidatură ale profesorilor suntpăstrate într-unbiblioraftspecial.

IV.4. Evaluareaşiselecţia.

Atribiialcomisieideselecție:

·preluareadosarelordeînscrieredelasecretariat(membriicomisieideselecție)şverificareaîndepliniriicerielorprivindconţinutuldosaruluidecandidatuşia criteriilordeligibilitate;

·completareaFişeideevaluare/candidat(Anexa13).Acordăpunctajeleînconsensşierarhizarea candidaţilorînordineadescrestoare apunctajelorobţinute;

· întocmirea procesuluiverbaldeselecți(Anexa14);

· centralizarea rezultatelorselecției;

·afişarearezultatelorselecţieiprinmijloaceledeinformaremeionate(avizier proiect);

· întocmirea raportuluiactivităţiideselecţie.

Eventualelecontestaţiiserezolvădetrecomisiadeanaliacandidaturilorîtermende 2zillucrătoare de la afişarea rezultatelor.

V. Dispoziţiifinale (1)

V.1Întermende3zileluctoaredelafinalizareaselecției,comisiadeselecţievîntocmiunraportprivindselecţia participanţilor.Raportultrebuiesăcuprindă:

-datşiloculsesiuniide evaluare;

-componenţa comisiei;

-scurtădescriere adesfăşurăriiprocesuluidselecție;

-lista curezultatelfinale ale evaluării.

V.2Formulareledeînscriereşidosarelecandidaților,însoţitedetoatedocumenteldeevaluareelaboratedcomisiadeselecţiesemnatedetoţimembrii,raportul comisieiînsoţitdelistelefinalefacpartedindocumentaţiproiectuluişivorfgestionateconformdecizieiechipeidemanagementdeproiectşiarhivateconform prevederilolegale.

V.3 Dosareledecandidaturăaleparticipailor,precumșidocumenteleelaboratedecomisiadevaluarepeparcursulprocesuluideselecție,facpartedindocumentațiaparteneriatuluistrategic“Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen.

V.4 Documentele vofirealizate într-un singur exemplar și introduseîn ordineaprezentatămaisus, într-un dosar din PVC cșinăOricinformaţieronată va ducleliminareautomată candidatului.

Oricemodificareacomponenţeigrupuluiţintăvafianuatăechipeidemanagement aproiectului!

Menţiunisuplimentare:

• Selecţiaparticipanţilorsevarealizarespectândprincipiulegalităţiideşanseşprincipiulnondiscriminării(paritateadegen,apartenenţălaoetnie,categoriisocialdefavorizate etc.);

• Departajarea candidaţiloîvedereselecţiesva             realiza îordinea descrescătoare a punctajeloobţinute,conformgrileide evaluare stabilite.

IMPORTANT:

SELECŢIPARTICIPANŢILOR VFREALIZATĂ  DTRCOMISIADESELECŢIENUMIPRINDECIZIEINTERNĂDETRCONDUCEREAŞCOLII,ASTFELÎNCÂTFIEEVITATCONFLICTUDE INTERESE.

VI.(1)Componența comisiei de evaluareeste următoarea:

§ un președinte (directorulinstitutiei);

§ trei-patru membri (profesorul responsabil al proiectului, responsabilul cactivitatea educatișcolași extrașcola/responsabil proiecte europene, propunătorul și autorul proiectului,  profesor cexperiență în managementul proiectelorErasmus Plus);

(2)Unul dintremembriievaluatorîndeplinește șifuncțiadesecretaral comisiei de evaluare.

(3)Atribuțiile comisiei de evaluaresunt:

§  informareapersoanelor interesatecu privirelaproceduradeselecție;

§  primireadosarelor candidaților;

§  evaluareadosarelorcandidaților pebaza criteriilor deselecțiestabilite;

§  stabilirea candidațiloradmiși;

§  anunțarea rezultatelorprocesuluideselecție;

(4)Membriicomisiei deevaluarevor respectaurmătoarelereguli:

§ responsabilitateși obiectivitate în evaluareadosarelor candidațilorîn conformitate ccriteriile deselecție stabilite;

§ transparențaprocesuluideselecție;

 

§ respectareatermenelor stabilite.

Letölthető dokumentum(ok)
Download this file (Procedura de selectie profesori.pdf)Procedura de selectie profesori.pdf[ ]341 Downloads