PERSONALUL ANGAJAT LA LIC. VOC. REFORMAT AN SC. 2015-2016
A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DOLGOZÓI A 2015-2016 TANÉVBEN
       
  Nr. /S.Sz.  Nume / Név Disciplina / Szak
  1 Bálint Julianna testnevelés
  2 Barabási St. Haynal tanító
  3 Bartha Edit dadus
  4 Benedek Timea román nyelv
  5 Benedek Zsolt történelem
  6 Borbáth Judit dadus
  7 Chindriș Mia-Ancuța román nyelv
  8 Csibi Mónika pszichológus 
  9 Dénes Tünde biológia
  10 Enyedi Csaba lelkész
  11 Ferenczy Barna Arcadiu laboráns
  12 Fodor Orsolya magyar nyelv
  13 Gábor Melinda ovónő
  14 Gál Ildikó könyvelő
  15 Gothárd Klára angol nyelv
  16 István Gizella angol nyelv
  17 Kolozsvári Szilárd történelem
  18 Kovács Barna társadalomtudományok
  19 Lazsádi László földrajz
  20 Márton Csilla magyar nyelv
  21 Márton Előd iskolalelkész
  22 Máthé Ágnes ovónő
  23 Mihály István fizika / TIC
  24 Nagy Andrea-Laura román nyelv
  25 Nagy Judit kémia
  26 Naphegyi S. Zsuzsanna rajz
  27 Nemessányi B. Annamária matematika
  28 Pataki Réka ovónő
  29 Rigmányi Lehel Alber titkár
  30 Sikó Irma-Maria takarító
  31 Sikó Judith  német nyelv
  32 Simon Zsófia Erika tanító
  33 Sopterean Claudia román nyelv
  34 Struguras-Fazakas Ildikó tanító
  35 Stupar Zsuzsánna angol nyelv
  36 Szabadi Márta titkár / könyvtáros
  37 Székely Szilárd latin nyelv
  38 Szilágyi Mihály zene 
  39 Szövérfi Judit-Mária román nyelv
  40 Ugron Katalin ovónő

Felvételizőink és diákjaink írták-mondták

Az özönvíz története
„Bevittük az állatokat, meg elegendő eledelt és persze vizet, majd elfelejtettem mondani”
„A bárka méretét még nem mondtam, hogy milyen nagy volt. Hossza 30, szélessége 50 és magassága 30 sing (könyök) volt. Jaj és persze énekeltünk az Úrnak.”
„Az özönvíz 40 napig tartott én és a családom türelmesen várakoztunk, mert tudtuk, hogy: ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLENÜNK.”
„Ekkor fogadta meg az Úr, hogy míg világ a világ, nem törli el az emberiséget a földről.”
„Egy nap nagy robajra és recsegésre ébredtünk. Apósom kinyitotta az ablakot és látta, hogy felakadtunk. Utólag megtudtuk, hogy az Ararát hegyre.”
„Becsuktuk az ajtót. Bezártunk minden nyílást. Félelmetes volt. Belülről hallatszott az emberek halálkiáltása, sírás, jajgatás, dörömbölés, rimánkodás, recsegés és ropogás.”
„Egy jó pár nap múlva apám kiengedett egy galambot, az visszatért fűzfa levéllel.”
„Amikor kijöttem a bárkából, áldozatot mutattam be. Mindegyiket kétfelé vágtam, és Istennek tetszett. Mindenki boldog volt.”
„Nem volt szerencsénk a kis állatkával.”

Keresztelő János története
„János Jézust belemártja a vízbe”
„Keresztelő János Jézust háromszor meríti be a Jordánba.”
„Megkeresztelkedése után megjelenik Jézus fejénél egy galamb.”
„Keresztelő János Jézus elöljárója volt.”
„Zakariás volt az apja, de nem volt gyermeke.”

Izrael a Sinai hegynél
„3. napra megérkeztek. Rúbelből indulva megérkeztek a pusztába.”
„Ne imádkozz szentnek nevezett emberhez, amelyik a víz alatt, föld alatt van.”
„Isten ezt mondta Mózesnek: Menjen le a hegy aljába, mert Ő leereszkedik hegy csúcsára.”
„3. napra Mózes megcsinálta a kerítést.”
„Megkérdezte Mózes Istentől: Ki vagy Uram? A válasz: Jézus vagyok.”
„Fogd a botot és üss vele. Az kígyóvá változott. Erre azt mondta Isten, hogy üssön vele még egyet.”
„Tiszteld apádat és anyádat, mert az ő vérük a tied is!”
„Mózes elhagyja a népet és felmászik a hegyre.”
„Engedd hozzám a népet, hogy ismerjék meg Ábrahám, Jákob, Izsáknak Istenét, de ne tolongjanak, mert sokan elesnek.”
„Szenteld meg a 7. napot, mert 6 napot dolgozol.”
„Izrael a Sinai heggyel szemben levő hegyre telepedett le.”
„Jézus külömböző természeti jelenségek közepette jelenik meg: dörög, villámlik. A hegy úgy néz ki, mint egy vulkán. Ekkor adja Jézus a X parancsolatot.”
„Mózes megkeresztelte őket: kimosta ruháikat.”
„A nép nem nagyon akarta elhinni, hogy Mózes beszél Istennel, és akkor Isten azt mondta, hogy menjen, és mondja meg, hogy Ő tényleg beszél vele.”
„Isten azt mondta: Vésse fel két kőtáblára.”
„Néhány hét volt hátra, amikor megérkeztek a Sinai hegyhez.”
„A 3. holnapra volt, hogy kihozta Isten az Izraelitákat Izrael földjéről. És ott Jézus kiadta a X parancsolatot.”
„Ne készíts faragatlan képet.”
„Mózes mondta: Ne féljetek, mert aki fél meghal aki nem bízik az Úrban.”

Áldozat
„Amikor valamilyen állat elhunyt, akkor azt nem temették el, hanem az egyháznak ajándékozták.”
„Manapság már csak a népszokások tartják fenn az építőáldozat emlékeit, ez a ma is szokásban maradt halotti tor.”
„A bűn megszabadulása miatt is áldoztak.”

Mi az iskola?
„Az iskola egy intézmény, ahova összegyűjtik a diákokat annak érdekében, hogy tanítsák őket fontos és kevésbé fontos dolgokra. Így nem lehetnek otthon és a szülők terhére. Ravasz kis dolog.”

A Sátánról
„Isten a Sátánt csúszómászóvá tette.”
„Isten megengedi a Sátánnak, hogy uralkodjon a földön, de nem az erkölcsi törvények szerint.”

A tanítványok küldetése
„Jézus így szólt: eddig halakat halásztatok, de ezután emberekre fogtok vadászni.” 

Kain és Ábel
„Kain az Úrnak szolgált, Ábel pedig az újszülött juht szolgálta az Úrnak.”
„Testvéred, Ábel vére kiállt hozzám a földről. Átkozott légy, amiért kinyitottad a föld száját a te testvéred, Ábel vérének!”
„Isten megáldá Évát elsőszülött férfiával, Kainnal. Ábel lett Kain öccse, Éva második férfia”

Jézus születése
„Auréliusz császár idejében kiadták parancsba, hogy mindenki iratkozzon be. Mindenki beiratkozott.”
Isten megáldá a fiatal párt Józsefet és Máriát az ő fiával, Jézussal. Decemberben Jézus világosságot látott, szerető atyját és anyját.”
„Történt pedig, hogy Augusztusz császár végrendeletet adott ki.”

A Marosvásárhelyi Református Kollégiumba történő felvétel a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium előírásai alapján történik. Iskolánkba a diákok felekezetre való tekintet nélkül jelentkezhetnek. Sikeres felvételi vizsga illetve repartició esetén az iskolába való beiratkozás az intézmény belső rendszabályzatának az elfogadása után történik. 

A 2016-2017-es iskolai évben két külön profilú líceumi 9. osztályt indítunk: 

1. HUMÁN-TEOLÓGIAI OSZTÁLY

Követelmények:
- legalább kilences magaviseleti jegy az V-VIII. osztályok idején;
- a jelöltek számára kötelező az iskolában megszervezett bibliaismereti- és énekvizsga. A bibliai történeteket az előírt igehelyek szerint kell tudni, magyarázat nélkül. Az énekelni nem tudók számára elegendő a szöveg ismerete, az énekelni tudók viszont előnyt élveznek. 

Szükséges iratok: 
- születési bizonyítvány fénymásolata;
- személyi igazolvány fénymásolata;
- szülők személyi igazolványának fénymásolata;
- lelkészi ajánlólevél;
- az általános iskola által kiállított iratok,
- osztályfőnöki jellemzés (zárt borítékban);
- az V-VIII. osztályos ellenőrző könyv első lapjának és a félévi lezárásokat tartalmazó lapjainak fénymásolata .

A felvételire való beiratkozás az iskola székhelyén, a Bolyai utca 3. szám alatt történik, május 25-26-án, 9-14 óra között. 
A felvételi vizsgára az iskola helyszínén felkészítőket tartunk május 16-án és 23-án de. 10 órai kezdettel.
A felvételi vizsga időpontja május 27-e, 12 órától lesz a szóbeli vizsga, 15 órától az írásbeli. (bővebb információkat a beiratkozásnál). 

FONTOS: A humán teológiai osztályba bejutottak a "nagy" számítógépes elosztáson már nem vesznek részt, ők az iskolánkba történő beiratkozás után már az intézmény diákjainak számítanak.  

BIBLIAISMERETI TÉTELEK :
1. Teremtés 1Mózes 1,1 – 2,3
2. Ember teremtése 1Mózes 2,4 -24
3. Bűneset 1Mózes 3. rész
4. Kain és Ábel 1Mózes 4, 1-16
5. Az özönvíz kezdete 1Mózes 6, 9 – 22 és 7, 11 –24
6. Az özönvíz vége 1Mózes 8. rész
7. Ábrahám hite 1Móz 22, 1-19
8. Mózes. 2Mózes 2. rész
9. Sámuel elhívása. 1Sám 3, 1-21
10. Dávid felkenése 1Sám 16. rész
11. Jézus Krisztus születése Lukács 2, 1-20
12. Jézus megkísértése Máté 4,1-11
13. Jézus csodái /5000 ember + tengeren járás/ Máté 14, 13-33
14. Példázat a tíz szűzről Máté 25, 1-13
15. Az irgalmas samaritánus Lukács 10, 25-37
16. Jézus elfogatása Máté 26, 47-75
17. Jézus halála Máté 27, 45-66
18. Jézus feltámadása Lukács 24, 1-12
19. A Szentlélek kitöltetése Csel. 2, 1-21
20. Saul megtérése Csel. 9, 1-22

ÉNEKEK :
Az új református énekeskönyv szerint az első versszakok éneklése szükséges

25. Szívemet hozzád emelem
42. Mint a szép híves patakra
65. A Sionnak hegyén 
80. Hallgass meg Izrael pásztora
90. Tebenned bíztunk
105. Adjatok hálát az Istennek
146. Áldjad én lelkem az Urat
157. Nem vagyunk mi magunkéi 
175. Uram bocsásd már el
191. Az Istennek szent angyala
204. Szívünk vígsággal
251. Jövel Szentlélek
238. Örvendezzetek egek
437. Csendes éj, szentséges éj
439. Kicsiny Betlehemben
458. Az Úr csodásan működik
462. Itt van szívem
468. Kövesd a Jézust
483. Fönn a csillagok felett
451. Te vagy napvilágom

2. TÁRSADALOMTUDOMÁNY-ANGOL INTENZÍV OSZTÁLY

Az ebbe az osztálytípusba jelentkezők felvételi vizsga nélkül, a számítógépes elosztás révén kerülnek iskolánkba, számukra is kötelező a Református Kollégium belső rendszabályának a tudomásul vétele és betartása, illetve a 9-es legkisebb magaviseleti jegy. 

Szükséges iratok: 
- születési bizonyítvány fénymásolata;
- személyi igazolvány fénymásolata;
- szülők személyi igazolványának fénymásolata;
- lelkészi ajánlólevél;
- az általános iskola által kiállított iratok,
- osztályfőnöki jellemzés (zárt borítékban);
- az V-VIII. osztályos ellenőrző könyv első lapjának és a félévi lezárásokat tartalmazó lapjainak fénymásolata .

A beiratkozás az iskola székhelyén, a Bolyai utca 3. szám alatt történik, július 21-29-én, 9-14 óra között. 

MINDEN NÁLUNK TANULNI VÁGYÓ DIÁKNAK EREDMÉNYES KÉSZÜLÉST ÉS SIKERES VIZSGÁZÁST KÍVÁNUNK!!! 

Alkategóriák